Juttuja tapahtumista

OPETUSMINISTERIN ERITYISAVUSTAJAN TAPAAMINEN 31.10.2019

Lokakuun lopussa OAJ Kanta-Hämeen edustajat tapasivat opetusministerin erityisavustajan Mika Parkkarin Opetus- ja kulttuuriministeriössä. Tapaamisen aluksi puhuimme paljon varhaiskasvatuksen ajankohtaisista asioista. Pohdimme sitä, miten varhaiskasvatuksen henkilöstöresurssi taataan tulevaisuudessa: Riittääkö koulutuspaikkojen lisääminen? Tulisiko perustaa opettajarekisteri? Toimme esiin, että opin polun alkuna varhaiskasvatus on merkittävä panostus tulevaisuuteen: konkreettisesti se ennaltaehkäisee lastensuojelumenoja, jotka ovat kunnissa kasvaneet viime vuosina merkittävästi. Lisäksi maksuttoman varhaiskasvatuksen avulla voidaan luoda ja/tai pitää yllä suomalaista tasa-arvoa.

Perusopetuksen tavoin varhaiskasvatuksen tulisi olla voittoa tuottamatonta toimintaa. Erityisopetukseen, erityisopettajien riittävyyteen ja tuen yhtäläiseen tarjoamiseen yksityisellä ja kunnallisella puolella tulee kiinnittää entistä enemmän huomiota. Esiin tuli myös Karvin raportissa ollut kotihoidon tuen sisarlisän ja varhaiskasvatuksen osallistumisasteen nostamisen ristiriitaisuus, mitä myös Opetusministerimme on tuonut esiin julkisuudessa. Myös S2-opettajien lisäämisestä varhaiskasvatukseen puhuttiin. Väläyteltiin lisäksi ajatusta siitä, että varhaiskasvatuslakiin kirjattaisiin selvästi, mikä on pedagogisen varhais-kasvatuksen määritelmä. Laadun tasa-arvo-hankkeella pyritään jatkamaan selvi-tystyötä liittyen muun muassa varhaiskasvatuksen maksuttomuuteen ja 5-vuo-tiaiden esiopetukseen.

Laadukas varhaiskasvatus näkyy perusopetuksessa, jossa erityisesti puhutut-taa kolmiportainen tuki sekä sen kirjavat käytännöt. Keskustelimme siitä, kuka saa ja osaa opettaa rityisen tuen oppilaita. Erityisopettajia tarvitaan lisää, ja kolmiportaisen tuen toteutumista tulisi tarkastella kunnissa. Henkilökunta on monesti kuormittunut byrokraattisesta lomakkeiden täyttämisestä, ja niiden ideoiden ja menetelmien toteuttamiseen ei välttämättä kentällä ole riittäviä resursseja. Koetaan riittämättömyyttä oppilaiden ja heidän perheidensä hyvinvoinnin tukemisessa. Ehdotettiinkin yhteisen arviointimenetelmän kehit-tämistä, ja tapaamisen perusteella ohjeita opetussuunnitelman tulkintaan ollaan tekemässä lisää. Lisäksi esiin nostettiin johtajuus – sen merkitys työyhteisön hyvinvoinnille.

Lopuksi keskustelimme avointen oppimisympäristöjen toteuttamisesta kunnissa. Puhuimme moninaisista käytännöistä niiden toteuttamisessa. Pohdimme, miten ryhmäkokoja tulisi määritellä (jopa laissa), ja kuinka monen oppilaan luokkaryhmiä tulisi avoimissa oppimisympäristöissä olla. Toimme esiin avointen oppimis-ympäristöjen turvallisuustekijöitä: ovatko tilat liian avoimia kaikille? Ovatko ne liian riskialttiita ajatellen esimerkiksi ajankohtaista kouluampumisien tematiikkaa? Ministeriö onkin kiinnostunut kuulemaan toimivia ja valmiita ratkaisuja tehneitä tai toteuttaneita ammattilaisia.

OAJ Kanta-Häme on hyvin kiitollinen tapaamisesta, ja toivoo jälleen tulevai-suudessa tapaavansa Opetus- ja kulttuuriministeriön henkilöitä. Oli hienoa, että saimme erityisavustajan kautta välittää terveiset Opetusministerillemme. OAJ Kanta-Häme uskoo ja toivoo koulutuksen edelleen olevan erittäin hyvä investointi, jonka myötä erityisesti yhteiskuntamme inhimillinen pääoma kasvaa edelleen, ja on avoinna kaikille.

KANSANEDUSTAJIEN TAPAAMINEN 10.10.2019

Syksyisenä iltana OAJ Kanta-Hämeen hallituksen edustajaryhmä (Timo Hillman, Seija Luoto, Sanna Uotila, Anneli Rantamäki ja Saara Murto-Heiniö) matkasi Helsingin Lasipalatsiin tapaamaan hämäläisiä kansanedustajia. Kansanedustajista paikalle saapuivat Lulu Ranne (ps.), Timo Heinonen (kok.), Johannes Koskinen (sd.) ja Mirka Soinikoski (vihr.). Tapaamisen tarkoituksena oli keskustella opetus- ja kasvatusalan ajankohtaisista asioista molemminpuolisen ymmärryksen lisäämiseksi.

Tapaamisen aluksi Timo Hillman toivotti kansanedustajat tervetulleeksi tapaa-miseen. Ensin keskustelunaiheena oli hankerahoitus. Oltiin kiinnostuttu siitä, mitä mieltä olemme erilaisista hankkeista tai hankerahoituksista. Toimme esiin, että monesti paras tapa on ohjata varat perusrahoitukseen – ei niinkään pelkkiin lukuisiin hankkeisiin. Hämeen kannalta huomattava on, että tällä hetkellä Valtio-varainvaliokuntaan kuuluvat Johannes Koskinen (puheenjohtaja), Tarja Filatov, Timo Heinonen ja Sanni Grahn-Laasonen.

Esitettiin myös ajatusta, että varhaiskasvatukseen palkattaisiin erillisiä perhetyöntekijöitä. Sen koimme olevan tarpeetonta, sillä uusi varhaiskasvatuslaki edellyttää ryhmään palkattavan sekä sosionomeja että varhaiskasvatuksen opettajia, joilla on ryhmän pedagoginen asiantuntijuus. Perhetyön asiantuntijuuden aspekti kuuluu jo sosionomin tehtävänkuvaan, eikä erillisiä perhetyöntekijöitä varhaiskasvatukseen, alkuopetukseen tai alakouluihin yleisesti tarvita. Tehtävän-kuvat tulee kunnissa selventää.

Kiinnostuneita oltiin toisen asteen resursseista. Toimme esiin, että resurssointi on todella ongelma: esimerkiksi ammatillisella puolella yhtä opettajaa kohden saattaa olla todella suuri määrä opiskelijoita. Sen vuoksi tärkeää on, että opettajan tunnit käytetään tehokkaasti. Jos esimerkiksi ostettu vuosityöaika on jo käytetty lokakuussa, mahdollisuudet toteuttaa tarvittavaa opetusta ovat rajalliset. Ongelma on myös kontaktiopetuksen väheneminen: opettajan ja opiskelijan suhteen laatu voi kärsiä, kohtaamiset vähenevät ja oppimis/opiskelutavoitteiden ymmärtäminen kaventua (tutkinnon keskeyttäminen). Haastavaa on myös työn oppiminen käytännössä. Teoriaa tarvitaan, mutta myös käytännön työtehtävien osaaminen ja niiden organisoinnin hallinta on olennaista ammattiin kouluttautumisessa. Hankaluutta aiheutuu lisäksi opiskelijoiden lähtötasosta: esimerkiksi saattaa olla, että oppimissuunnitelma vaatii erilaisia taloudellisten laskujen laskemista, mutta käytännössä opettajan tulee lähteä opettamaan prosenttilaskun alkeita, kun opiskelijat eivät sitä hallitse. Pohdimme yhdessä, mihin voidaan vaikuttaa: onko tehokasta tai hyödyllistä muuttaa lainsäädäntöä vai varojen ohjausta/ohjaus-järjestelmää?

Puhuimme tapaamisessa paljon erityisopetuksesta, kolmiportaisesta tuesta ja erityisopettajien puutteesta eri asteilla varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle. Kaikki kokivat erityisopetuksen olevan tärkeä asia. Toimme esiin, että päteviä erityisopettajia ei ole tarpeeksi, ja heitä tulisi saada lisää. Keinoja tähän olisivat houkuttelevuuden lisääminen ja työmarkkinapoliittisten keinojen käyttäminen kunnissa. Samoin asia koskee muun muassa uuden varhaiskasvatuslain edellyttämiä varhaiskasvatuksen opettajia. Tulevaisuuden ongelmana lienee, miten säilytetään pedagoginen laadukkuus, jos päteviä opettajia ei ole tai palkata kunnissa. Osaava henkilökunta, (esimiesten) täydennyskoulutus sekä pedagogisten ratkaisujen tekijät varmistavat Suomen kasvun ja koulutuksen laadukkuuden ja maailmanlaajuisen tunnettavuuden. Lisäksi erilaisten erityisopettajien roolia tulisi selkeyttää. Kolmiportainen tuki tulisi saada myös varhaiskasvatukseen.

Työhyvinvoinnista tai yleisesti hyvinvoinnista keskustelimme erityisesti erityisopetuksen yhteydessä. Mielenterveysasiat ja erilaiset psykososiaaliset ongelmat ovat lisääntyneet: uupuneisuutta on huolestuttavasti sekä lapsilla/oppilailla/heidän vanhemmillaan että opettajilla. Opettajan työmäärä on suuri kaikilla asteilla, ja esimerkiksi erilaisten paperilomakkeiden täyttäminen (mm. erityisopetus) on lisääntynyt. Lasten ja oppilaiden sekä heidän perheidensä vaatimustaso tai kokemus siitä on noussut. Perheet saattavat kokea täydellisyyden ja yksinpärjäämisen ihanteiden sekä kulissielämän haasteita. Lapset taas saattavat kokea täydellisen elämän ihanteiden paineita, ja toisaalta heiltä saatetaan nyky-yhteiskunnassa vaatia liian paljon. Keskustelimme siitä, miten lapsia ja perheitä pystyttäisiin tukemaan neuvolapalveluista lähtien. Esiin otettiin moniammatillisten verkostojen toiminta ja niiden tehokkuus jopa ajankäytöllisesti. Ratkaisuiksi nostettiin LAPE-hanketta ja älysovellusten käyttöä, oppilaanohjausta, vanhemmuuden tukea ja erilaista toiminnanohjausta sekä kohtaamisia päiväkodeissa ja kouluissa.

Näillä kaikilla asioilla on myös yhteydet toisiinsa. Kun opettajien työmäärä kasvaa resurssirakenteiden ollessa puutteellisia, opettaja uupuu. Kun hän uupuu, aletaan palkata sijaisia. Silloin myös oppilas kokee muutoksia opettamisessaan, oppimisessaan ja vaativuudessa sekä perheet menettävät pysyvämmän/tutun kontaktinsa kouluun. Oppimisen kannalta lapselle stabiili tilanne perusrakenteissa on parasta. Opettajien työhyvinvoinnin ja lasten sekä nuorten ja heidän perheidensä yleisen hyvinvoinnin panostamiseen tulee kiinnittää huomioita resurs-sien kohdentamisella tai ohjaamisella kunnissa.

Keskustelimme hieman myös oppivelvollisuuden nostamisesta, jota ainakin osa tapaamisistamme kansanedustajista vastusti ehdottomasti. Lisäksi sivusimme lyhyesti Lopen tilannetta, jossa lapsilla on pitkät etäisyydet päiväkoteihin tai kouluihin: Miten se esimerkiksi vaikuttaa lähikouluperiaatteeseen? Pohdimme myös pienten paikkakuntien syntyvyyden laskua, ja sen seurauksia kasvatus- ja opetusalalle: pian pienen paikkakunnan kaikki oppilaat saattavat mahtua yhteen kouluun. Mitä se tarkoittaa kasvatuksen ja koulutuksen kannalta?

Kaiken kaikkiaan tapaaminen oli hyvin antoisa, ymmärrystä lisäävä ja täynnä hyvää keskustelua. OAJ Kanta-Häme kiittää kaikkia paikalle saapuneita kansanedustajia. Toivomme tapaavamme seuraavan kerran taas keväällä yhteisen keskustelun merkeissä.

KAUPUNKISUUNNISTUS 20.9.2019

Perinteinen kantahämäläinen Kuutamovaellus oli tälle syksylle päivitetty Kau-punkisuunnistukseksi, ja se saikin jäsenistöä opettajista esimiehiin runsain verroin liikkeelle. Tilaisuuteen oli kutsuttu myös HAMK:n opettajaopiskelijat. Hämeen-linnan Raatihuoneelta alkanut suunnistus saatiin alkuun puheenjohtaja Timo Hillmanin ja varapuheenjohtaja Pasi Kokkosen jakaessa noin 70 osallistujaa neljään ryhmään, ryhmäkokojen pysyessä kohtuullisina.

Ryhmät suunnistivat karttojen avulla neljälle eri rastille, joissa tarjolla oli faktaa ja keskustelua:

Alue- ja paikallisyhdistys -rastilla Raatihuoneella makeisten sulaessa jäsenten suussa puheenjohtaja Timo Hillman ja varapuheenjohtaja Pasi Kokkonen kertoivat alue- ja paikallistason tehtävistä edunvalvonta- ja vaikuttamistyössä sekä eri tasojen koulutusvastuista. Tällä rastilla keskusteltiin myös jäsenten odotuksista ja toiveista paikallis- ja aluetasolle, ja näiden pohjalta pyritään myös toimintaa kehittämään molemmilla tasoilla.

Edunvalvontarastilla Fifth Avenuessa kahvin ja kakkupalan lomassa pääluot-tamusmiehet Sanna Uotila ja Kirsi Kurkela kävivät ajankohtaisia edunvalvonta-asioita Kahootin kautta ja niistä jäsenistön kanssa keskustellen sekä muistuttivat keneen ottaa yhteyttä erilaisissa ongelmatilanteissa. Opettaja-lehden mukana syyslukukauden aikana tulleista oppaista muistutettiin myös, samoin kuin omien jäsentietojen tarkistamisesta OAJ:n verkkosivulla. Erityisesti sähköpostiosoitteen on syytä olla tiedoissa oikein sillä muutoin jäsen ei saa OAJ:n lähettämää jäsenpostia!

OAJ Järjestönä -rastilla Juliuksen Olohuoneessa pienen olutmaistiaisen äärellä pääluottamusmies Erja Oksa kertoi kuulijoille Akava–Juko–OAJ -organisaatioiden kolmiyhteydestä ja avasi edunvalvontatoimia valtakunnan, alueen ja paikallisella tasolla. Samoin OAJ:n päätöksentekojärjestelmää selvennettiin osallistujille. Muistutuksena, että jokainen jäsen pääsee vaikuttamaan tulevan sopimuskauden neuvottelutavoitteiden asetteluun ja järjestön tulevaan strategiatyöhön osallistumalla 24.10. alueyhdistyksen järjestämään Järjestökierrosjäseniltaan. OAJ:n tarjoamista jäseneduista rastilla oli kertomassa alueyhdistyksen hallituksen jäsen Janne Burman.

Työhyvinvointi -rastilla Nooran Viinibaarissa työsuojeluvaltuutettu Nina-Marika Pieskän ja alueasiamies Katri Juvosen kanssa käytiin läpi Työhyvinvoinnin luku-vuoden teemoja ja niiden huomioimista työssä sekä OAJ:n tarjoamia työ-hyvinvointivuoden jäsenetuja First Beat -hyvinvointimittaus ja Työ- ja hyvinvoinnin verkkovalmennus Academy of Brain. Viinimaistiaisen lomassa keskusteltiin lisäksi työsuojelun yhteistoiminnasta työpaikalla ja muistutettiin, että työpaikka-kokouksissa tulisi yhteisesti käsitellä työhyvinvointi- ja työturvallisuusasioita. Esittelyssä oli OAJ:n verkkosivulta löytyviä ja Opettaja-lehden mukana tulleita oppaita, joista löytyy työhyvinvointiin liittyvää asiaa.

Viimeisen rastin jälkeen muualle kuin Raatihuoneelle suunnistuksen päättäneet ryhmät palasivat takaisin Raatihuoneelle, jossa syötiin illallinen: mustatorvisieni-keittoa paahdetuilla saksanpähkinöillä ja paistettua siikaa piparjuurihernemoussen kera jälkiruokaa unohtamatta. Illassa osallistujia oli viihdyttämässä lähitaikuudella korttitaikuri Sakari Wilenius, jonka mukaansatempaava magiikka oli yleisön vangitsevaa.

Illan aikana saamamme palaute oli niin postitiivistä, että tapahtuma tulee vakiinnuttamaan paikkansa alueyhdistyksen toiminnassa.

ERITYISOPETUSILTA 9.9.2019

Yli 80 jäsentä kokoontui Hämeenlinnan Vaakunaan erityisopetuksen asioissa. Illan asiantuntijaksi saapui OAJ:n toimistolta erityisasiantuntija Sari Jokinen.

Illan aloitettiin erinomaisella buffet -ruokailulla LeBlason-ravintolassa. Tämän jälkeen siirryttiin yläkertaan kuulemaan ja keskustelemaan erityisopetuksen ajankohtaisista asioista.

Tilaisuuden avasi alueasiamies Katri Juvonen, joka esitteli OAJ Kanta-Hämeen alueyhdistystä ja sen toimintaa sekä kertoi ajankohtaista työhyvinvointiasioista, mm. OAJ:n työhyvinvoinnin lukuvuoteen liittyvästä Fiilismittarista ja sen käyttöön rekisteröitymisestä. Fiilismittarin on ottanut käyttöön tähän mennessä vajaa 200 kantahämäläistä opettajaa ja esimiestä. Vaikka työantajalla on lain mukaan vastuu työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä, on myös työntekijällä velvollisuus huolehtia omalta osaltaan omasta jaksamisestaan. Opettajan omaa hyvinvointia voi parantaa huolehtimalla riittävästä unesta, liikunnasta ja ravinnosta. Samoin oman työajan hallinta ja työn rajaaminen on tärkeää. Unohtaa ei saa vapaa-aikaa, perhettä tai harrastuksia. Loppujen lopuksi työ on vain työtä, vaikkakin opettajan työ on tärkeää sellaista.

Erityisasiantuntija Sari Jokinen kävi läpi erityisopetuksen lainsäädäntöä ja erityisopetuksen tilannetta kentällä. Vilkasta keskustelua käytiin mm. pienluokista, kelpoisuudesta opettaa erityistä tukea tarvitsevia oppilaita, erityisopettajan tehtäväkuvasta ja erityisen tuen päätöksistä. Illan puheenvuoroista ilmeni, että kuntien välillä on suuria eroja ja jopa kunnan koulujen. Puheenvuoroissa tuli myös esille, ettei pienryhmäopetusta tarvitseva oppilas sitä välttämättä saa - tällöin lakia rikotaan.

Kolmiportaisen tuen muodot ovat yleinen tuki, tehostettu tuki ja erityinen tuki. Erityinen tuki muodostuu erityisopetuksesta ja muusta lain mukaan annettavasta tuesta. Erityisopetus järjestetään oppilaan etu ja opetuksen järjestämisedellytykset huomioon ottaen muun opetuksen yhteydessä tai osittain tai kokonaan erityisluokalla tai muussa soveltuvassa paikassa. Erityisen tuen pedagogisiin asiakirjoihin kirjataan oppilaan pääsääntöinen opetusryhmä. Jos kunnassa on yksikin erityisen tuen oppilas, jonka pääsääntöiseksi ryhmäksi on kirjattu pienryhmä, oppilaan tulee saada opiskella pienryhmässä. Erityisopettaja opettaa osa-aikaista erityisopetusta tarvitsevia yleisen, tehostetun ja erityisen tuen oppilaita (antaa yleistä tai tehostettua tukea). Erityisluokanopettaja on kelpoinen antamaan erityisen tuen päätöksen saaneen oppilaan erityisopetusta, ja hänellä on kokonaisvastuu oman luokkansa oppilaiden koulunkäynnistä sekä vastaa suurimmasta osasta (yli 50%) oppilaalle annettavasta opetuksesta. Perusopetuksen erityisen tuen ryhmässä saa olla enintään 10 oppilasta.

OAJ esitykset tuen parantamiseksi:

  • lainsäädäntöä on muutettava niin, että se turvaa tuen kaikille oppilaille
  • opettajia on oltava riittävästi suhteessa oppilaiden määrään
  • pienryhmäopetus on taattava lailla jokaiselle sitä tarvitsevalle oppilaalle
  • erityisopettajia ja erityisluokanopettajia on koulutettava lisää
  • kaikkien opettajien erityispedagogista perustaitoja pitää vahvistaa
  • luokanopettajien, aineenopettajien ja erityisopettajien yhteistyön mahdollisuuksia ja taitoja pitää parantaa
  • aluehallintoviraston on kerättävä säännöllisesti tietoa tukipäätöksistä ja seurattava tuen toteutumista säännöllisesti
  • moniammatillinen yhteistyö joustavammaksi
  • pedagogisia asiakirjoja on kehitettävä ja kevennettävä

AKTIIVITOIMIJOIDEN KOULUTUS 5.9.2019

Vanajanlinnan Ratsulaan kokoontui kolmisenkymmentä luottamusmiestä, Työsuojelutoimijaa ja paikallisyhdistysten puheenjohtajaa yhteisten työhyvinvointi- ja edunvalvonta-asioiden äärelle. Tilaisuuteen asiantuntijaksi oli OAJ:n toimistolta saapunut työelämäasiamies Riina Länsikallio.

Tilaisuuden alussa alueasiamies Katri Juvonen muistutteli läsnäolijoiden mieleen, mitä kaikkea ammattijärjestöt ovat yhdessä aikaan saaneet. Ne asiat, joita me monet pidämme itsestäänselvyyksinä, on saavutettu neuvottelemalla työnantaja-puolen kanssa. Näistä mainittakoon työ- ja virkaehtosopimukset, perhevapaat, vuorotteluvapaa sekä luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun palvelut.

Luottamusmiehet sekä työsuojeluvaltuutetut edustavat henkilöstöä Yhteis-toimintalain mukaisesti työnantajan kanssa käytävissä keskusteluissa ja neuvotteluissa. Kunta-alan uuden luottamusmieskauden aluksi kerrattiin luotta-musmiehen ja työsuojeluvaltuutetun vastuulla olevat tehtävät. Edunvalvon-nan ajankohtaisista asioista käsiteltiin mm. kuluvaa ja tulevaa sopimuskautta sekä työajan suunnittelua ja seurantaa. Lisäksi keskusteltiin sopimusten noudattamisen valvonnasta oman työnantajan ja jäsenistön osalta.

Riina Länsikallio esitteli OAJ:n työhyvinvoinnin lukuvuotta, jonka tavoitteena on kasvatus- ja opetusalan työntekijöiden työhyvinvoinnin parantuminen joka tasolla. Työhyvinvoinnin lukuvuoden aikana pyritään vastaamaan ongelmiin ratkaisukeskeisesti ja positiivisesti. Teematvaihtuvat kuukausittain ja lopputuloksena on aineistoa sekä tekoja päätöksentekoon. Työhyvinvoinnin ja työ-turvallisuuden merkitys tulee saada vahvaksi. Keskustelua opettajien ja esimiesten jaksamisesta työssä eri koulutusasteilla käytiin pitkään. Illan tärkeä viesti jokaiselle opettajalle ja esimiehelle on: Tavallinen on riittävän hyvää!

Koulutusosuuden jälkeen siirryttiin Vanajanlinnan päärakennukseen yhteiselle illalliselle.

PAIKALLISYHDISTYSTEN KOULUTUS 29.8.2019

Alueyhdistyksen järjestämät koulutukset pyöräytettiin syksyn osalta käyntiin OAJ:n kantahämäläisten paikallisyhdistysten yhteisellä koulutuksella Forssassa. Elokuun lämmin, lähes helteinen, sää helli koulutukseen tulijoita.

Tapaamisen alkuun nautittiin hyvässä seurassa Scandicin monipuolisesta buffet -tarjoilusta ja jälkiruokakahvin jälkeen aloitettiin varsinainen koulutusosuus. Tilaisuudessa oli paikalla osallistujia lähes kaikista 14 paikallisyhdistyksestä.

Esittelyjen jälkeen alueasiamies Katri Juvonen kertoi alueyhdistyksen perustietoja sekä kertasi paikallisyhdistyksen ja alueyhdistyksen tehtäviä ja vastuita. Mieliin muistuteltiin myös yhteistoiminta-asioita ja esittelyssä oli vielä OAJ:n elokuussa lanseeraama Työhyvinvoinnin lukuvuosi 2019-2020, jonka osalta paikallisyhdistyksille tuli kotiläksyjä – huomioida työhyvinvoinnin lukuvuosi omassa toiminnassa sekä ottaa puheeksi työhyvinvoinnin haaste työnantajan kanssa yhdessä luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen kanssa. Kotiläksyksi tuli myös tiedottaa omaa jäsenistöä työhyvinvointiin liittyvistä OAJ:n jäseneduista: Fiilismittari, Academy of Brain -verkkovalmennukset sekä Firstbeat Hyvinvoin-tianalyysi.

Fiilismittari on digitaalinen palvelu, jota OAJ käyttää opettajien ja alan esimiesten mielipiteiden keräämiseen ja osallistamiseen työhyvinvoinnin lukuvuoden aikana. Jokainen OAJ:n jäsen on saanut 6.8. OAJ:n tiedossa olevaan sähköpostiin henkilökohtaisen rekisteröitymislinkin ja 10.9. on lähetetty uusintakutsu. Jos et ole tätä kutsua saanut, voit laittaa viestiä riina.lansikallio@oaj.fi. Muista kuitenkin tarkistaa ensin oma postisi, myös roskaposti ja tarpeettomat -kansio. Lukuvuoden aikana vastaajille lähetetään hyvinvointiteemoihin liittyviä väitteitä, joihin vastataan täysin anonyymisti. Palvelu mittaa väitteiden tuloksia ja antaa mahdollisuuden keskustella, ideoida, äänestää ja ehdottaa toimenpiteitä opettajien ja alan esimiesten työhyvinvoinnin ja turvallisuuden kehittämiseksi. Osallistu ja vaikuta! Parannetaan yhdessä kasvatus- ja opetusalan työoloja!

Koulutussihteeri Kirsi Kurkela kertasi OAJ:n, alueyhdistyksen ja paikallisyhdistyksen koulutusvastuita. OAJ järjestää keskustason koulutusta luottamusmiehille, työsuojelutoimijoille sekä yhdistysten aktiiveille. Alueyhdistys vastaa oman alueen aktiivitoimijoista, huolehtii OAJ:n määräämistä velvoitekoulutuksista kuten Opettajan vastuut ja velvollisuudet-koulutuksen järjestämisestä sekä vahvistaa alueen jäsenistön yhteenkuuluvuutta järjestämällä erilaisia tilaisuuksia kuten Maailman Opettajien Päivän juhlan (MOP), joka tänä vuonna pidetään 4.10. Verkatehtaalla Hämeenlinnassa. Paikallisyhdistyksen tehtävä on järjestää koulutusta ja tilaisuuksia omille jäsenille ja yhteysopettajille. Alueyhdistys tukee paikallisyhdistyksiä koulutusten ja tilaisuuksien järjes-tämisessä. Lisäksi yhdistykset voivat hakea TJS-opintokeskuksen myöntämää koulutustukea, mikä on Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää valtion taloudellista tukea koulutuksesta aiheutuneisiin kuluihin.

Puheenjohtaja Timo Hillman kertoi alueyhdistyksen käytössä olevasta OAJ:n tilikartasta ja uudesta toimintasuunnitelmapohjasta, jotka olisi hyvä ottaa käyttöön myös paikallisyhdistyksissä. Yhtenäistä ilmettä OAJ:n kantahämäläiseen verkkoviestintään saisi ottamalla käyttöön paikallisyhdistyksissä saman verkkopohjan alueyhdistyksen kanssa. Kauden 2020-2021 hallituspaikka-keskustelun pohjaksi puheenjohtaja esitteli jäsenmäärään perustuvia laskelmia, joita oli käsitelty jo keväällä alueyhdistyksen hallituksessa, ja asiasta käytiin vilkasta keskustelua. Hallituksessa on jatkossakin edustettuna eri koulutusasteet ja alueen paikallisyhdistykset suhteessa jäsenmääriin.

Lopuksi muistutettiin OAJ:n jäsenilleen ottamasta järjestövakuutuksesta, joka on Vakuutusyhtiö Turvassa. Käy tutustumassa vakuutuksen tarjoamiin etuihin niin järjestötehtävissä, vapaa-ajalla kuin työssä (www.turva.fi/oaj). Pidä jäsenkortti aina mukana matkoilla sillä se toimii vakuutuskorttina ja kääntöpuolelta löytyy SOS -puhelinnumero +358 1019 5111, josta saat suomenkielistä palvelua 24/7.

Jäsenilta 27.3.2019

OAJ Kanta-Hämeen alueyhdistyksen järjestämään jäseniltaan Riihimäelle oli saapunut yli 70 jäsentä kuulemaan haastavan lapsen, oppilaan ja opiskelijan kohtaamisesta. Ilta alkoi maistuvalla salaattiannoksella ja kahvilla. Iloinen puheensorina täytti Scandic Riihimäen salin jo hyvissä ajoin ennen luennon alkua.

Ennen varsinaista luentoa alueyhdistyksen alueasiamies Katri Juvonen toivotti yleisön tervetulleeksi ja kertoi alueyhdistyksen terveiset jäsenille.

Tämän jälkeen illan varsinainen ohjelma alkoi ja OAJ:n työmarkkinalakimies Kristiina Tuhkiainen luennoi illan aiheesta. Illan teema rakentui seuraavista asioista: 1 Vaarojen arviointi, 2 Opettajan ja oppilaan toimintaa ohjaava lainsäädäntö, 3 Turvallinen varhaiskasvatus ympäristö, koulu ja oppilaitos, 4 Laissa säädetyt kurinpitokeinot, 5 Oikeuskäytäntö, 6 Haastavat huoltajat ja 7 Opettajaan kohdistunut väkivalta.

Aihe oli kiinnostava ja aika kului hetkessä. Saimme paljon faktaa ja useita esimerkkejä oikeusprosessien kuluista ja päätöksistä. Yleisö osallistui illan aikana muutamine tarkentavine kysymyksineen ja keskustelua syntyi tärkeistä aiheista. Kiitos kaikille osallistujille ja kiitos työmarkkinalakimies Kristiina Tuhkiaiselle mielenkiintoisesta ja asiapitoisesta illasta!

Mika J

Eduskuntavaalitilaisuus

Raatihuoneen kellari täyttyi kymmenistä hyväntuulisista henkilöistä, kun OAJ Kanta-Hämeen alueyhdistys järjesti vaalipaneelin ti 12.3.2019. Aluksi nautimme herkullisen noutopöydän antimista vapaamuotoisesti keskustellen ajankohtaisista kasvatus- ja koulutusasioita. Sieltä siirryimme yläkertaan varsinaiseen vaalitilaisuuteen. Kansanedustajaehdokkaat laitettiin todelliseen tulikokeeseen illan juontajan Antti Ruonaniemen ja yleisön toimesta. Kysymyksiä kertyi runsaasti aina varhaiskasvatuksesta ammattikorkeakoulutukseen ja kandidaatit vastailivat niihin oman näkökantansa mukaisesti. Välillä kuului iloisia naurunpurskahduksia ja taputuksia, mutta ihan kritiikittömästi yleisö ei kaikkea niellyt. Tilaisuus eteni sujuvasti ja reilun pelin hengessä. Ilta oli todella antoisa ja onnistunut.

Pasi Kokkonen

AMMATTIKORKEAKOULUILTA 28.1.2019

Hämeenlinnan Raatihuoneelle oli kokoontunut parinkymmenen henkilön joukko kuulemaan ja keskustelemaan ammattikorkeakouluasioista. Paikalle asiantuntijoiksi oli Helsingistä saapunut OAJ:n erityisasiantuntija Hannele Louhelainen sekä OAJ:n ja OAO:n varapuheenjohtaja Päivi Koppanen. Ennen esityksiä tarjolla oli ”soppaa ja sattumia” sekä leivoskahvit.

Hannele Louhelainen muistutti, että 100 vuotta sitten Suomi oli luokkayhteiskunta, jossa korkeakoulutuksesta saivat nauttia vain ne, joilla siihen oli varaa. Nykyään suomalainen korkeakoulujärjestelmä takaa maakunnallisen saavutettavuuden, ja se kehityskaari, jonka ammattikorkeakoulu on tehnyt, on puolustamisen arvoinen. Meillä ei ole varaa odottaa, että korkeakouluopiskelijoille käy samalla tavalla kuin 2. asteen opiskelijoille: valmistutaan vailla valmiuksia. Esityksen aikana kuultiin lisäksi, että korkeakoulutuksen tehokkuuden parantamisen myötä, jossa vähemmällä opettajaresurssilla on pitänyt saada enemmän aikaan, on henkilöstön hyvinvointi merkittävästi laskenut. Tähän tulee koulutuksenjärjestäjien kiinnittää pikaisesti huomiota ja ryhtyä työhyvinvointia parantaviin toimiin sillä henkilöstö on lopulta työnantajan tärkein voimavara.

Päivi Koppanen muistutti opettajan työajan seurannan merkityksestä. Moni opettaja elää työmäärän ja siihen käytettävän aikaresurssin ristipaineessa. Tähän tärkeänä neuvona oli opettajan pedagoginen vapaus, ellei peräti velvoite, muuttaa työtapojaan niin, että käytettävissä oleva resurssi riittää. Koulutuksen järjestäjä puolestaan vastaa laadusta resurssien jaon kanssa.

Illan päätteeksi kaikki pääsivät lähtemään Raatikellarin Putkasta kohti omia koteja.

Ehdokkaat Educassa

Lähestyvät eduskuntavaalit olivat yksi tämänvuotisten Educa-messujen pääteemoista. Kanta-Hämeen OAJ tarjosi vaalipiirin opettajataustaisille ehdokkaille mahdollisuutta lähteä mukaan tapahtumaan. Perillä heille oli muun messusisällön ohella erikseen räätälöityä ohjelmaa. Tarjolla oli oma tila buffetteineen, mahdollisuus verkostoitua muiden ehdokkaiden kanssa ja tilaisuus kuulla OAJ:n edustajien näkemyksiä. OAJ:n vaalitavoitteet oli ehdokkaille jaettu jo etukäteen. Muiden teemojen ohella puolueiden puheenjohtajien vaalitentti luonnollisesti kiinnosti.

Messupäivänä 26.1.2019 ehdokkaat kyydittiin Educaan jo puoli kymmeneksi. Ennakkoon ainoana ilmoittautuneen Helena Lehkosen lisäksi kyytiin lähti myös Kalle Virtanen. Sekä meno- että paluumatkat keskusteltiin opettajia askarruttavista ajankohtaisista teemoista varhaiskasvatuksesta ammattikorkeakouluun, kolmiportaisesta tuesta ammatillisiin opintoihin. Valmista ei maailmasta tullut, mutta puhuttavaa riitti. Ja näissä vaaleissa Koulutus Ratkaisee!

Varhaiskasvatusilta 22.1.2019

Hämeenlinnan Aulangolle oli kokoontunut noin 50
kantahämäläistä varhaiskasvatuksen opettajaa ja esimiestä kuulemaan ja
keskustelemaan 1.9.2018 voimaan tulleen Varhaiskasvatuslain keskeisistä
uudistuksista ja vaikutuksesta opettajan työhön. Ennen koulutusosuuden alkua
nautittiin maittavista salaateista ja Lastentarhanopettajaliiton juhlavuoden
kunniaksi suklaakakkua.

Tilaisuuden alussa OAJ Kanta-Hämeen alueyhdistyksen
alueasiamies Katri Juvonen kertoi lyhyesti alueyhdistystoiminnasta, tulevista
eduskuntavaaleista ja OAJ:n jäsenilleen tarjoamasta Vakuutusyhtiö Turvan
järjestövakuutuksesta. Lastentarhanopettajaliitto täyttää kuluvan vuoden aikana
100 vuotta ja alueyhdistys onnitteli järjestöä Pelastakaa Lapset ry:n
aineettomalla lahjalla ”Harrastus lapselle”. Lahjalla vähävaraisen perheen
lapsi saa harrastuksen kuukauden ajaksi. Mielekäs harrastus ja yhdessäolo ovat
lapsen kehityksen kannalta tärkeitä. Harrastus tuo lapsen elämään onnistumisen
iloa, yhdessäolon riemua ja turvaverkon. Lapsen vaara syrjäytyä pienenee, kun
hän saa olla mukana ja tehdä sitä mitä kaveritkin.

Syksyllä 2018 voimaan tulleen Varhaiskasvatuslain keskiössä
on lapsen edun ensisijaisuus. Lain tavoite on vahvistaa päiväkodeissa
toteutettavan varhaiskasvatuksen sisältöjä, toimintaa, laatua ja pedagogiikkaa.
Nämä voidaan saavuttaa henkilöstön koulutustasoa nostamalla.

Tilaisuudessa esiintynyt Lastentarhanopettajaliiton
puheenjohtaja Anitta Pakanen muistutti edellisen lisäksi varhaiskasvatuksen
opettajan tai erityisopettajan vastuusta lapsen henkilökohtaisen
varhaiskasvatussuunnitelman laatimisessa ja arvioinnissa. On tärkeä huomioida,
että varhaiskasvatussuunnitelma on velvoittava asiakirja, jonka kirjauksia
tulee noudattaa. Illassa keskusteltiin myös siitä, että lapsiryhmän toiminnan
suunnittelun kokonaisvastuu tai toiminnan suunnitelmallisuus ja tavoitteiden
toteutumisen sekä toiminnan arvioinnin ja kehittämisen vastuu kuuluvat
varhaiskasvatuksen opettajalle.

Uusi varhaiskasvatuslaki ja
varhaiskasvatussuunnitelmanperusteet ovat tuoneet uusia tehtävän vaativuutta
lisääviä velvoitteita varhaiskasvatuksen opettajien, erityisopettajien ja
johtajien tehtäviin. Myös paikallisesti on tärkeä arvioida, ovatko tehtävän
vaativuus ja siitä maksettava korvaus oikealla tasolla.

Tilaisuuden aikana pohdittiin myös yhdenvartaisuuden ja
tasa-arvon toteutumista suomalaisessa varhaiskasvatusjärjestelmässä sekä
varhaiskasvatuspalvelujen tasalaatuisuutta. Varhaiskasvatuksen järjestäjien kunnissa
ja yksityisellä toimialalla tulee kuluvan kevään aikana päivittää paikallisia varhaiskasvatussuunnitelmia.
Järjestäjien tulisi konkretisoida selkeästi toimenpiteet, joiden avulla
suunnitelmissa asetettuja tavoitteita toteutetaan ja miten tavoitteiden
toteutumista arvioidaan.

Puheenjohtaja Pakanen käsitteli esityksessään myös
varhaiskasvatuksen laatutekijöitä. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus
Karvi on julkaissut Varhaiskasvatuksen laadun arvioinnin perusteet ja
suositukset –asiakirjan. Paikalla olleita varhaiskasvatuksen opettajia ja
esimiehiä kannustettiin osallistumaan Aluehallintoviranomaisen kevään 2019
aikana järjestämään Varhaiskasvatuksen laatu –koulutuskierroksen koulutuksiin.
Lisätietoa koulutuksista löytyy www.avi.fi –verkkosivulta.

OAJ Kanta-Hämeen alueyhdistys onnittelee vielä lopuksi
100-vuotiasta Lastentarhanopettajaliittoa ja kiittää puheenjohtaja Anitta
Pakasta laajasta esityksestä Varhaiskasvatuslain uudistuksista


VUOSIKOKOUS

OAJ Kanta-Hämeen alueyhdistyksen vuosikokous pidettiin 29.11. Forssassa. Tilaisuuden alussa Turvan vakuutusedustaja Jari Rantala (jari.rantala@turva.fi, p. 040 511 2353) esitteli OAJ:n jäsenilleen ottamaa järjestövakuutuksen sisältöä. Ennen varsinaisen kokouksen alkua jaettiin jäsenistön hyväksi tehdystä pitkäaikaisesta työstä hopeinen ansiomerkki pronssisin lehvin Hausjärven pääluottamusmies Sanna Uotilalle. Vuosikokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat. Kokouksen jälkeen tarjottiin maittava päivällinen.Opetusministeri Sanni Grahn-Laasosen tapaaminen 12.11.2018


Hallituksen edustajat tapasivat Forssassa opetusministeri Sanni Grahn-Laasosen ammatillisen toisen asteen ja ammattikorkeakoulun ajankohtaisissa asioissa.
Tapaamisen aikana keskustelimme ammatillisen koulutuksen reformin vaikutuksista ammatilliseen koulutukseen. Keskeisenä huolenaiheena oli opiskelijoiden tuen tarpeen kasvu, joka maakunnan ammatillisen koulutuksen opiskelijoilla on lisääntynyt huomattavasti, ja se, miten tähän tuen tarpeeseen kyetään vastaamaan. Keskusteluaiheista mainittakoon lisäksi työpaikalla järjestettävän koulutuksen opettajan ohjausresurssin väheneminen. Opetusministeri Grahn-Laasoselle esiteltiin syyskuun alussa maakunnan ammatillisen toisen asteen opettajille tehdyn kyselyn tuloksia. Miten saamme reformin hyvät käytänteet julki ja jakoon, kysyi opetusministeri meiltä. Ministeri muistutti edelleen ammatillisesta lisärahoituksesta. Kysymys kuuluu, mihin se raha käytetään, jos ei opetukseen, ministeri sanoi.
Kaikki tapaamiseen osallistuneet olivat yhtä mieltä siitä, että ammatillisen koulutuksen reformin ajankohta oli huono, koska samaan aikaan on rahoitusta leikattu. Uudistusten tekeminen ilman rahoitusta harvoin heti onnistuu.
Ammattikorkeakoulun opettajien huolenaiheena oli, miten ammatillisen toisen asteen koulutuksen käyneillä nuorilla on riittävät tiedot ja taidot jatko-opintoihin ammattikorkeakoulussa. Toisen asteen ammatillisen koulutuksen aikana saatavan opetuksen tulee varmistaa opiskelijoille jatko-opintokelpoisuus. Opiskelijat tarvitsevat riittävästi ja laadukasta opetusta. Lisäksi ammattikorkeakoulussa huolenaiheena oli opettajien työmäärä, jonka yksi syy on liian isot ryhmäkoot. Esille nousi myös ammattikorkeakoulutuksen laatu, kun rahoituksen painopiste muuttuu tulospainotteiseksi. Huoli on osin siitä, että tulevaisuudessa ammattikorkeakoulusta valmistuu työntekijöitä vaativiin tehtäviin vajavaisilla tiedoilla ja taidoilla.
Tapaamisesta jäi vahva tunne, että molemmat osapuolet, ministeri Grahn-Laasonen sekä hallituksen edustajat, hyötyivät tapaamisen aikana käydystä keskustelusta ja ajatusten vaihdosta. Yhteistyötapaamiset opetusministeri Grahn-Laasosen kanssa ovat aina sujuneet hyvässä hengessä ja hän on toivonut kuulevansa oman maakunnan kasvatus- ja opetusalan kuulumisia, joita hänelle tapaamisissa on aina kerrottu.


Hyvä, paha reformi-ilta Raatihuoneella Hämeenlinnassa 25.9.2018

Tilaisuus alkoi syksyiseen teemaan loihditulla iltapalalla. Maukkaan aloituksen jälkeen siirrymme valtuustosaliin kuulemaan reformista. OAJ:n erityisasiantuntija Inkeri Toikka kertoi reformin kehityksestä, miten on edetty ja mitä nyt reformikierrokselta toivotaan.

Tietoa toimintatavoista kerätään. Tämän avulla mahdollistetaan hyviä toimia laajemmin käyttöön. Kehitettävää riittää, joten jaksakaa vastata kyselyihin. On myös tärkeää olla yhteydessä luottamusmieheen tai työsuojeluvaltuutettuun, jos työmäärässä tai ajassa jokin pohdituttaa.

Seuraavaksi alueyhdistyksen puheenjohtaja kertoi alueen ammatillisen koulutuksen toimijoilta tehdyn kyselyn tuloksia ja Suomen Yrittäjien Terhi Haapaniemi kertoi yrittäjien näkemyksen reformista. Sitten olikin vuorossa illan huipennus Tuija Piepposen esitys: Voimia open arkeen. Tämä oli mainio päätös illalle, saimme voimia, hymyä ja naurua. Kiitos!

Mika J

Tarinaa edunvalvontaillasta Forssasta 3.9.2018

Edunvalvontaillassa alueyhdistyksen puheenjohtaja ja alueasiamies kertoivat ajankohtaisista ja tärkeistä asioista, jotka jokaisen opettajan tulisi tietää. Monet arkipäivän asiat saattavat tuntua tärkeämmältä ja sivuuttaa velvollisuuden huolehtia itsestä ja omista eduista. Illan kuluessa saimme kertauksen lukuvuoden alun tehtävistä muun muassa sopia tehtävät ja niistä saadut korvaukset, työsuunnitelman laadinta huomioiden työssäjaksaminen ja viranhoitomääräyksen sisältö.

Toisena aiheena oli opettajan palkan muodostuminen, peruspalkka, tva, vuosisidonnainen lisä, henkilökohtainen lisä ja muut palkkiot sekä korvaukset. Tva-korvaukset sovitaan yhteistoiminnassa paikallisesti.

Palkka asioiden jälkeen käsiteltiin YS-aikaa, siihen kuuluvia ja kuulumattomia tehtäviä. Työvelvoitteen lisäys 1.8.2017 alkaen on 24 tuntia viranhaltijalla ja päätoimisella tuntiopettajalla, jos hänet on palkattu 1.8- 31.7. YS-ajan seuranta on tärkeää, se ei ole velvoite, mutta se kannattaa tehdä, sillä muuten ei voi osoittaa sen mahdollista riittämättömyyttä. Käyttäkää OAJ:n tarjoamaa VIPU-sovellusta tai muuta kirjanpitoa.

Lopuksi aiheena oli työhyvinvointi. Moni opettaja kokee stressiä. Mitä velvollisuuksia työnantajalla on, miten voimme itse hallita kuormitustamme ja mitkä ovat työterveyshuollon palvelut.

Ilta oli antoisa. Osallistukaa tilaisuuksiin ja olkaa tietoisia niin eduistanne kuin velvollisuuksistanne!

Mika J